6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı BKK Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5729)

  • 14 Haziran 2022 Salı